اگزما درماتیت

اگزما (درماتیت)

اگزما ( درماتیت)

اگزما یا همان درماتیت نوعی بیماری پوستی شایع است. در این مقاله سعی داریم این بیماری معرفی کنیم. همچنین راهکارهای درمانی را به شما توصیه خواهیم کرد.

یکی از شایعترین بیماری های پوست اگزما (درماتیت) می باشد. این بیماری بخصوص در بین خانم ها به ویژه خانم های خانه دار بسیار شایع می باشد. این بیماری معمولاً در اثر تماس پوست با برخی مواد رخ داده و در این حالت بدان «اگزمای تماسی »اطلاق می گردد. اگزمای تماسی به دو دسته کلی تقسیم می گردد:

۱) اگزما تماسی از نوع آلرژیک (حساسیتی)

در این حالت پوست نسبت به موادخاصی حساسیت دارد. تماس با این مواد باعث ظهور سلولهای مخصوصی در پوست می گردد. این سلول ها ملکول های محرک کننده بافتی ترشح نموده و بدنبال آن قرمزی،خارش وپوسته ریزی ظاهرمی شود. بیمار پوستش را خارانیده و با این کار عفونت هم به اگزما اضافه می شود در نهایت پوست دست خشک، خشن، ضخیم (مثل چرم) و دارای پوسته و ترک های دردناک می گردد. تخمین زده شده که ۲ درصد افراد جامعه دارای این نوع اگزمای تماسی دست می باشند.

اگزمای تماسی از نوع تحریکی

اگزمای تماسی از نوعی تحریکی بر اثر تماس پوست با برخی مواد ایجاد می شود. موادی که بیشتر مسئول بروز این حالت هستند عبارتند از:

شوینده ها و دترژانت ها (مثل وایتکس وغیره)، موادآرایشی، فرآورده های نفتی، سیمان، اسیدها وموادقلیایی. لازم به تذکر است که هرکس به مدت طولانی و زیاد با آب و مواد پاک کننده سر و کار داشته باشد خواه ناخواه مبتلا به این عارضه می شود. لذا بروز آن در آشپزها، خانم های خانه دار، مادرانی که بچه کوچک دارند (تعویض کهنه) و شغل های خدماتی دور از انتظار نیست. مگر اینکه مراقبت و محافظت دقیق و مرتب از پوست دست بعمل آید. در اینجا هم اصل کلی درمان، پرهیز از تماس مستقیم با مواد تحریک کننده است.

توصیه های کلی به خانم های خانه دار و اشخاص دارای اگزما (درماتیت) پوست

۱) سعی کنید که در طول روز حداکثر  ۳ بار دستهایتان بطور مستقیم با آب و صابون تماس داشته باشد. انجام این کار در ابتدا مشکل است.(بخصوص برای خانم های ایرانی که اکثراً تا حدی وسواس شستن دارند). ولی باکمی تمرین و ظرف مدت کوتاهی این مسئله جا خواهد افتاد. بطور مثال میتوانید تنظیم کنید که فقط در هر بار وضو گرفتن، دست با آب تماس مستقیم داشته باشد(آب ولرم بهتراست). بلافاصله پس ازشستشو یا استحمام با استفاده از یک حوله نرم پوست راخشک کنید. حداکثر ظرف ۵-۳ دقیقه از کرم نرم کننده استفاده نمایید. از همین کرم در طول ساعات بیداری هم بایستی به دفعات و مکرراً استفاده شود (ساعتی یکبار خوب است).

۲) چون پوست افراد اگزمایی معمولاً خشک است استفاده مرتب از کرم مرطوب و نرم کننده خیلی خوب بوده وتوصیه می شود. در مورد نوع و مارک کرم مصرفی حتماً با متخصص پوست مشورت کنید و هیچگاه سرخود آنرا از داروخانه نخرید. علت این است که شما میخواهید این کرم را روزانه مکرراً استفاده نمائید.  اگر آن کرم به هر دلیل مناسب پوست جنابعالی نباشد بسیار مضر بوده و چه بسا مشکل دستتان را بدترکند.

۳) ارتباط خوردن موادغذایی باآگزمای تماسی دست دقیقاًمشخص نیست.اگرفکرمی کنیدرابطه ای بین بیماری شماوماده غذایی خاصی وجودداردبهتراست حداقل برای۳ماه آن ماده غذایی خاص راازرژیم خودحذف نمائید.البته لازم به تذکراست که گاهی تماس دست با محتویات آن ماده غذایی درحین خوردن موجب بروزاگزماشده یعنی ورودآنهابه دستگاه گوارش نقشی دراینجاندارد.

۴)داشتن آرامش فکری وپرهیزازاسترس درکلیه مراحل زندگی وبرای هرکس(بیماریاسالم)بسیارمفیداست.فشارهای روحی وروانی(خصوصاًافسردگی)تشدیدکننده اگزما هستند.به این نکته خیلی دقت کنید.

۵)از مصرف مواد آرایشی، عطریات، اسپری های خوشبو کننده و سیگار حدالامکان پرهیز نمائید.

.

۶)جهت کارهای منزل حتماًازدستکش استفاده کنید.دستکش پوشش محافظی است که پوست گرانبهای دست شما را ازگزندمواد آسیب رسان خارجی حفظ می کند. دیده شده است که خانم های خانه داربرای وسایل آشپزخانه ومنزل کاور(پوشش پلاستیکی)تهیه کرده وآنهارابادقت می پوشانندولی درموردپوست ارزشمندخودکه هدیه خداوندبوده وجانشین ندارداهمال کرده وبهانه می گیرندکه بادستکش نمی توان کارهای منزل راانجام دادیاظرفهاخوب تمیزنمی شوندولی این بهانه هاحتی اگرصحیح هم باشندهیچ فایده ای بحال فردندارد.اگردستکش بطورمنظم ومرتب استفاده نشوددیریازودپوست خراب شده وهیچوقت بحال اول(حتی بادرمان)برنمی گردد.پس تادیرنشده به فکرباشید.

۷)صابون موردمصرف بایستی ملایم،خنثی ویاچرب باشد.یک اشتباه رایج این است که فردفکرمی کندچون صابون راپزشک تجویزکرده است لذاحتماًبایستی درهربارشستن دست،صابون هم استفاده شود.این فکربسیارغلط است زیراحتی درموردصابون طبی هم هرچقدرکمتردست باصابون تماس داشته باشدبهتربوده وفقط وقتیکه واقعاًصابون لازم است بایستی ازصابون استفاده نمود.درحمام هم بهتراست ازهمین صابون استفاده شود.

۸)بهترین جنس لباس برای شمانخی خالص(کتان)است وبایستی ازپوشش های پشمی،نایلونی،پلاستیکی وکلاًموادمصنوعی استفاده نکنید.درضمن لباس بایدنرم ولطیف باحداقل پرزونسبتاًآزاد(نه تنگ نه گشاد)باشد.

۹)دماورطوبت محل کارومنزل شمابایستی متعادل وسیستم تهویه منزل بخصوص آشپزخانه مناسب باشد.

۱۰)ازهرموقعیت ومکانی که ذرات معلق درهواباشد،پرهیزکنید(عدم استفاده ازگیاهان گل داردرمنزل،استفاده ازموکت کم پرزبجای قالی وجاروبرقی بجای جاروی دستی وغیره).

۱۱)شغل هائی راکه باگردوغبار،موادشیمیائی،رطوبت زیاد،استرس فیزیکی وروحی شدیدهمراه میباشند،انتخاب نکنید.

۱۲)ازانجام فعالیت های بدنی که باتعریق زیاد همراه است،خودداری کنید.

۱۳)ازخوردن نوشیدنیهای حاوی رنگهای خوراکی وموادشیمیائی افزوده شده،قهوه،کاکائو،شکلات،تنقلات مثل پفک نمکی،سوسیس وکالباس،کنسروبخصوص کنسروهای مانده ،سس،ادویه جات وفلفل پرهیز کنید.همجنین ازخوردن هرگونه ماده خوراکی که بین آنهاوبیماری اتان رابطه ای احساس میکنید،خودداری نمائید.
ازخارانیدن موضع اکیداًخودداری کرده ودرعوض داروهای ضدخارش راکه تجویز شده است،مصرف نمائید.اگرداروهامؤثر نبوده یاعارضه داده اند(مثل خواب آلودگی)بامتخصص پوست خودمشورت کنید.

توصیه هایی برای اگزما کهنه بچه

۱)تاآنجاکه ممکن است مدن زمانی راکه بچه بدون کهنه است افزایش داده ودرصورت استفاده ازکهنه به محض خیس شدن آن راتعویض نمایید.

۲)پس ازهربارتعویض کهنه ناحیه مربوطه راباآب ولرم(بدون استفاده ازصابون والکل)به آرامی بشویید.

۳)ازکهنه نخی به تنهایی وبدون بکاربردن پلاستیک استفاده شود.کهنه بایستی بطورکامل وبادقت باآب گرم شسته شودوازصابون مخصوص کهنه بچه استفاده کنید.کهنه هارادرزیرنورآفتاب ودرهوای آزادخشک کنید.

۴) هنوز بدرستی مشخص نشده است که آیا استفاده از پوشک (نسبت به کهنه) در کاهش بروز اگزمای کهنه بچه مؤثر است یاخیر؟. (لفظ اگزمای کهنه بچه بدلیل محل خاص بروز این فرم از اگزما بوده و لزوماً به معنای این نیست که وجودکهنه درآن دخالت دارد.)

۵) از گرم کردن بیش از حد اطاق بچه خودداری کنید.

۶) اگزمای کهنه بچه در بچه هایی که شیر خشک می خورند شایع تر است.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

دلایل و موارد ریزش مو

موارد ریزش مو

دلایل و موارد ریزش مو

دلایل و موارد ریزش مو | ریزش مو علامتی شایع و ناراحت کننده است. بیشتر افرادی که به متخصص پوست مراجعه می کنند از ریزش مو (بعنوان شکایت اول یا دوم) شاکی هستند. با اینحال اکثر اینها دارای ریزش غیر طبیعی مو نمی باشند . مفهوم و علت ریزش غیر طبیعی مو با معاینه دقیق توسط متخصص پوست و مو معلوم می گردد. طاسی و کم شدن مو را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

الف) ریزش مو بدلیل بروز جوشگاه (اسکار)

یکی از موارد ریزش مو به دلیل اسکار است. حالتی که درآن فولیکول های مو (پیازمو) بطور دائمی تخریب شده و از بین رفته اند.

به این وضعیت « ریزش مو بدلیل بروز جوشگاه (اسکار) » می گویند و در آن طاسی غیر قابل برگشت است. این دسته از طاسی ها (به شرط اینکه فرآیند مولد طاسی خاموش شده و یا بیماری تحت کنترل درآمده باشد) به کاشت موی طبیعی پاسخ درمانی خوبی می دهند. علل بوجود آورنده این نوع ریزش مو بسیار متنوع بوده و برخی از آنها عبارتند از:

 • عفونت های قارچی و میکروبی پوست
 • محل بهبودی برخی از امراض پوستی مانند جوش غرور جوانی
 • لوپوس و لیکن پلان
 • آسیب های وارده به پوست از قبیل سوختگی ها و جراحات گوناگون پوست و جوشگاه (اسکار) در محل بخیه های بعد از اعمال جراحی پوست (مثلاً پس از عمل جراحی کشیدن پوست)

ب) ریزش مو در اثر سوختگی و جراحت پوست

یکی از موارد ریزش مو به دلیل سوختگی و جراحت پوست است. حالت کم شدن مو که در آن آسیب دائمی به ریشه مو وارد نشده است.

به این وضعیت « ریزش مو بدون بروز جوشگاه (اسکار) » اطلاق می گردد. مواردی از این نوع ریزش مو برگشت پذیر و قابل ترمیم است. در مواردی هم طاسی حاصله غیرقابل برگشت است. علت مورد اخیر این است که آسیب های جزیی و مکرر به پیاز مو موجب از دست رفتن توانایی ترمیم و بازسازی مو می شود. بنابراین بتدریج ریشه مو بصورت غیرقابل برگشت از دست می رود. برخی از علل شایع این نوع طاسی عبارتند از:

 • دستکاری ها و کشش بیش از حد وارده بر مو بر اثر شانه، برس،کش و تِل سر، رنگ مو، مش، سشوار و غیره
 • فقر مواد غذایی
 • اختلالات هورمونی
 • مشکلات عصبی که در آن فرد بصورت عمدی ولی غیرارادی موهایش را می کند و به آن تریکوتیلومانیا می گویند
 • بیماری های تب دار
 • اعمال جراحی وسیع
 • داروها
 • مسمومیت ها
 • اشعه درمانی
 • شیمی درمانی
 • ریزش موی مردانه
 • طاسی بدلیل مسائل مادرزادی و ریزش موی پس از زایمان.
 • تریکوتیلو مانیا

کلینیک آرین سیما ، یک کلینیک تخصصی پوست و مو می باشد. ما در آرین سیما خدمات پوست و مو ارائه می کنیم. یکی از خدمات ما درمان آکنه می باشد. درمان آکنه فعال و جای زخم آکنه با استفاده از روش های روز انجام می شود. برای اطلاع از نحوه مشاوره درمان با شماره های ما تماس بگیرید.

موارد ریزش مو بر اثر آندروژنتیک

بطورکلی شایعترین علت ریزش مو درآقایان و خانم ها، ریزش موی مردانه (آندروژنتیک) است البته طرح و مدل این نوع طاسی درخانم ها و آقایان متفاوت می باشد. این نوع ریزش مو پاسخ درمانی بسیار خوبی به پیوند موی طبیعی می دهد.

بطور معمول روزانه ۱۰۰- ۵۰ تار مو ریخته و اگر هر روز شستشوی موها انجام شود ریزش ۱۵۰-۱۲۰ تارمو طبیعی تلقی می گردد. برای اینکه بدانید آیا واقعا ًریزش موی غیر طبیعی وجود دارد بایستی حداقل یک هفته سر را نَشسته و در این مدت همه موهای ریخته شده را جمع آوری و بر تعداد روزها تقسیم نماییم. اگر از این عدد بیشتر باشد بایستی به فکر راه چاره باشیم. راه دیگر برای دانستن این مطلب آن است که یک دسته حدود یکصدتایی ازموها را با دست به آهستگی بکشیم. اگرفرد روز قبل حمام نکرده باشد در حالت طبیعی ۵-۴ عدد موکنده می شود و از این بیشتر نیاز به بررسی و درمان دارد. بهتر است این تست در چند نقطه سر انجام شود.

بیشتر بخوانید : درمان ریزش مو با استفاده از فیناستراید

دسته بندی منشا و موارد ریزش مو

در حالت کلی می توان موارد ریزش مو را به دو دسته تقسیم کرد.

موارد ریزش مو در اثر بیماری غیر مربوط به مو

گاهی ریزش مو در جریان امراض و مسائل دیگر رخ داده و علامتی از آن بیماری و مشکل است. و در این حالت در اکثریت موارد درمان آن بیماری بطور خود بخود موجب بهتر شدن ریزش موها البته در طول زمان (گاهی چندین سال) می گردد. مثال هایی از این نوع ریزش مو عبارتند از:

 • امراض عفونی بخصوص با تب بالا.
 • انواع سؤ تغذیه و کمبود موادغذایی بخصوص کمبودآهن (که در خانم ها از علل بسیار مهم ریزش مو است).
 • کمبود اسید فولیک و کمبود پروتئین ها.
 • اختلالات هورمونی مثل امراض غده تیروئید (کم کاری یاپرکاری).
 • اختلالات تخمدان.
 • بیماری های غده هیپوفیز و آدرنال.
 • کلیه امراض داخلی که ماهیت مزمن و طول کشیده دارند مثل انواع سرطان ها، نارسایی کلیه وکبد، مسمومیت با آرسنیک، تالیوم و مرگ موش.
 • مصرف بیش از حد ویتامین A و E.
 • شیمی درمانی و رادیوترپی سرطان ها.
 • استرس های روحی، افسردگی دائمی و عدم تعادل روانی.
 • اعمال جراحی بخصوص عمل های بزرگ وطولانی.
 • مصرف طولانی مدت داروهای اعصاب ، برخی از داروهای ضدفشارخون، ایندومتاسین (داروی مسکن و ضد درد)، جنتامیسین (آنتی بیوتیک)، آکوتان (ضدجوش غرورجوانی)، وارفارین (داروی ضد انعقادخون)، آمفتامین و داروهای ضدسرطان و قطع مصرف طولانی مدت قرص ضد حاملگی و کورتون.

مشاوره حضوری کاشت مو در کلینیک آرین سیما رایگان است.

نکته مهم

نکته حائز اهمیت در مورد علل فوق این است که اغلب موارد ریزش مو و شروع آن چند ماه بعد از عامل بوجود آورنده ریزش مو می باشد.  لذا پیداکردن رابطه علت و معلولی برای بیمار مشکل می باشد. در این نوع طاسی معمولاً ریزش مو در فاز تلوژن رخ می دهد. در این حالت موهای ریخته شده دارای انتهای شبیه گرز هستند. گاهی بیمار تصور می کند که این قسمت برآمده، ریشه مو است. در صورتیکه این موضوع درست نیست. گاهی هم موهای ریخته شده در فاز آناژن هستند. در این حالت موها شکل گرز مانند نداشته و گاهی خرد شده می باشند. پس از درمان عامل بوجود آورنده ریزش مو، مجدداً موها رشد خواهند کرد. ولی ممکن است یک سال و یا بیشترطول بکشد تا موها بطور کامل در بیایند. در اینجا چند مورد اختصاصی از این نوع ریزش مو ذکر می گردد:

موارد ریزش مو پس از زایمان

در حاملگی بدلیل سطح بالای استروژن (هورمون زنانه) درجریان خون، اکثر موها وارد فاز رشد فعال (آناژن) شده و لذا طول عمر موها بیشتر، ریزش موها کمتر و موها پرپشت ترمی گردند. پس از زایمان بدلیل کاهش ناگهانی هورمون زنانه، یکباره تعداد زیادی از موها وارد فاز استراحت شده و متعاقباً می ریزند. به این دلیل ریزش موها (که گاهی شدید هم است) ۵-۳ ماه پس از زایمان رخ داده که طبیعی است و جای نگرانی ندارد. البته لازم به تذکراست که اگر شیردادن به نوزاد پس از زایمان وجود داشته باشد، ریزش مو در طول آن مدت هم ادامه داشته و تا حدود ۳-۲ ماه پس از اتمام شیردهی تداوم دارد.

درریزش مو بدلیل زایمان، همه موهای ریخته شده دوباره درمی آیند و فقط فرد بایستی مراقب وضعیت تغذیه ای خود بخصوص از نظرآهن، اسیدفولیک و پروتئین ها باشد.

موارد ریزش مو بدلیل کشش بیش از حد

گاهی خانم ها موهایشان را کاملاً به عقب کشیده و باکش یا تِل محکم می بندند. فشار و کشش وارده به موهای جلوی سر در دراز مدت باعث کم پشتی موهای این قسمت می گردد. ریزش مو بدلیل کشش شایعترین علت کم پشتی موی جلو و کناره های پوست سر در دختران و پسران جوان است .در صورتیکه عامل کشش سریعاً مرتفع گردد معمولاً ریزش مو قطع شده و موها مجدداً رشد می کنند. ولی چنانچه عامل تحریکی برای مدت های طولانی ادامه داشته باشد ممکن است منجربه ریزش غیر قابل برگشت موهای سر شود. در این حالت پیشانی فرد بلندتر از حد طبیعی می گردد.

 • آلوپسی ناشی از کشش بیش از حد وارده به موها

 • ریزش مو بدلیل دستکاری

استفاده بیش از حد از سشوار، رنگ مو ،بیگودی، ژل، تافت، مِش و خلاصه هرگونه دستکاری زیاد موها (حتی برس زدن زیاد) در دراز مدت باعث ریزش موها می گردد. شستشوی خیلی زیاد سر با شامپوهای قوی نیز سبب ریزش موهای سر می گردد.

بیشتر بخوانید : علت ریزش مو

انواع موارد ریزش مو

موارد ریزش مو بدلیل رژیم های لاغری

رژیم غذایی که شدیداً کمبود پروتئین وآهن داشته باشد(مثل گیاه خواری و خام خواری) موجب ریزش مو می گردد. علت این است که قسمت عمده مو از پروتئین تشکیل شده است. همچنین دررژیم های لاغری سریع که فرد می خواهددر مدت کوتاهی وزن زیادی کم کند، ریزش شدید موها مشاهده می گردد. رژیم غذائی ملایم از این نظر بهترهستند. کمبود برخی ویتامین مانند ویتامین E ، ویتامین A ، ویتامین H (بیوتین) ، ویتامین B5 و همچنین کمبود روی ، گوگرد و مس باعت بروز ریزش مو می گردد.

موارد ریزش مو در اثر بیماری پوستی و مو

گاهی ریزش مو به عنوان یک بیماری جداگانه محسوب شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این قسمت دو بیماری مهم قرار دارند که عبارتنداز:

موارد ریزش منطقه ای مو (آلوپسی آره آتا)

علت دقیق این بیماری مشخص نمی باشد و فقط می دانیم که یک بیماری خودایمنی است (یعنی سیستم ایمنی بدن برعلیه پیاز مو وارد عمل شده وآن را ازبین می برد). تنها عامل شناخته شده در بروز این عارضه، استرس های عصبی بوده و معمولاً هم ریزش موها بدنبال یک استرس شدید عصبی (مثلاً فوت نزدیکان، طلاق، تصادف رانندگی و غیره) روی می دهد. بیماری درکودکان و جوانان شایعتربوده و مردان و زنان را به یک نسبت مبتلا می کند.

معمولاً در عرض مدت کوتاهی (گاهی چندساعت) به یکباره موها دچار ریزش می شوند. این بیماری شدت های گوناگون دارد بطوریکه از لکه های کوچک و مدور کاملاً بدون مو در ریش، سر یا بدن تا از دست رفتن کامل موهای سر و یا همه موهای بدن متغیرمی باشد ولی چیزشایع حالت اول است. ریزش ناگهانی مو موجب اضطراب شدید بیمارشده و این اضطراب خودش بیماری را بدتر و بدترمی کند و لذا بهتراست که هرچه سریعتر فرد تحت درمان قرارگیرد. بهتر است که درمبتلایان به این بیماری آزمایش های غده تیروئید انجام شود.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

آلوپسی آره آتا

تعداد زیادی از بیماران خود بخود و یا با درمان بهبود پیدا می کنند. تأثیر درمان در موارد خفیف بیماری بیشتر است . بایستی متذکر شد که کلیه درمان های موجود برای این عارضه فقط سبب تحریک رشد موها میشود. با اینحال از احتمال ریزش مجدد موها در آینده ممانعت نکرده (و بعبارت دیگردرمان پیشگیری کننده برای آن وجود ندارد).

درمان ریزش منطقه ای مو شامل موارد زیر است :

آرامش اعصاب و پرهیز از استرس های عصبی، کورتون بصورت موضعی، تزریقی و در موارد شدید خوراکی، داروهای محرک رشد مو مانند ماینوکسیدیل و داروهای ضدسیستم ایمنی که البته فقط درمواردبسیارشدید بیماری استفاده شده و انحصاراً توسط متخصص پوست تجویز می گردد. مالیدن سیر یک درمان قدیمی برای این عارضه بوده که بدلیل وجود داروهای مدرن و مؤثر و بروز گهگاهی واکنش های حساسیتی شدید به سیر درحال حاضر اصلاً توصیه نمی گردد.

لازم به توضیح است که بیمار بایستی فقط به متخصص مو و پوست مراجعه و از خود درمانی اکیداً پرهیز نماید. زیرا این امر موجب تأخیر در درمان شده و درمانهای درست بعدی هم بی اثر خواهند شد. درمان بایستی تا رویش کامل موها ادامه داشته باشد(گاهی ماه ها). با توجه به اینکه در این بیماری فولیکول های مو هیچوقت از بین نرفته و همیشه امکان رشد مجدد موها وجود دارد لذا هیچوقت نباید از درمان این عارضه ناامید شد.

کلینیک کاشت مو آرین سیما با پزشکان متخصص در زمینه درمان ریزش مو و کاشت مو می تواند شما را در حل این مشکل کمک نماید. در صورتی که شما دچار ریزش ابرو و ریش و سبیل شده باشید می توانید برای رفع مشکل با ما مشاوره نمایید.در اکثر مواقع در صورت امکان دارویی ، از طریق دارو اقدام به درمان می شود. در صورتی که احتمال بازگشت مو از طریق درمان دارویی نباشد پیشنهاد کاشت مو داده می شود. کاشت ابرو و کاشت ریش و سبیل در کلینیک آرین سیما به صورت تضمینی است.