شوره سر چگونه بوجود می آید؟
چه عواملی دربروزشوره سردخیل هستند؟
انواع شوره سر
نکات مهم درمانی برای بیماران
شاید شما هم تابحال سرتان شوره زده باشد. پوسته های سفید رنگ در لابلای موها که گاهی روی شانه ها ریخته وازنظرزیبائی واجتماعی بسیارناخوشاینداست.شوره سرمشکلی شایع بوده وبصورت خفیف گریبانگیرتعدادزیادی ازافرادبشرمی باشد. شوره عبارت است ازسلولهای مرده پوست همراه باترشحات غددچربی وآلودگی های محیط که بصورت پوسته های متراکم درسطح پوست سروکنارقسمت تحتانی مومشاهده می گردد.
درحالت عادی سلول های لایه سطحی پوست به تدریج و جدا جدا و به تعداد کم می ریزند.این سلول هاتوسط ترشحات سر(عرق وچربی)جذب شده وباشستشودفع می شوندولذاجلب توجه نمی کنند.ولی اگرتعداداین سلول های درحال ریزش بطورغیرطبیعی زیادشده،باهمدیگربه سطح پوست برسندوبه یکدیگرچسبندگی داشته باشندجلب توجه کرده وشوره سرآشکارمی گردد.معمولاً پوست سربدلیل وجودپوست های زیادتحریک شده وخارش هم بوجودمی آیدکه گاهی شدیداست.
شوره سرچگونه بوجود می آید؟
پوست انسان ازلایه های متعددسلولی درست شده است.درحالت عادی این سلولهاظرف ۳۰-۲۰روزمراحل رشدخودراطی کرده وازسطح پوست به صورت سلولهای مرده به بیرون ریخته می شوند.درصورتیکه این روندبه شکل غیرعادی تسریع گردد،تعدادسلولهای مرده افزایش یافته وهمراه باچربی وترشحات دیگرپوست تشکیل «شوره سر» رامی دهند. همراه باشوره اغلب خارش هم رخ داده ودرضمن اکثربیماران به انواع شامپوهاوداروهای خانگی روی می آورند و همه این عوامل باعث تحریک پوست وبدترشدن اوضاع می گردد.
متذکرمی شویم که شوره سرابتدای طیف بیماری به نام «درماتیت سبوره» بوده ودرحقیقت فرم خفیف آن محسوب می گردد.درواقع اگرشوره سردرمان نشودگاهی شدیدترشده وتابلوی بالینی درماتیت سبوره رابوجود می آورد.دراینحالت سربیمارازپوسته های چرب،بدبو،کثیف وبعضاًعفونی پرشده وخارش وتحریک شدیددرپوست سروجوددارد.موهابهم چسبیده وبیماراحساس ناراحتی زیادمی کند.

چه عواملی دربروزشوره سردخیل هستند؟
علت دقیق شوره سرمعلوم نیست ولی عواملی که دخالت احتمالی دارندعبارتنداز :
۱)استرس های روحی و اختلالات عاطفی.
۲)عامل توارث.
۳)خستگی روزانه و نمونه  اثراین فاکتوربهترشدن شوره سردرایام تعطیلات واستراحت بیماراست.
۴)اختلالات هورمونی.
۵)مشکلات گوارشی مثل چاقی زیاد،یبوست وعدم هضم غذا.
۶)برخی داروهامثل سایمتیدین(داروی زخم معده)،کلرپرومازین(داروی اعصاب)وداروهای ضدفشارخون بالا.
۷)کمبودهای غذائی مثل کمبودویتامین A وE .
۸)وجود یک نوع قارچ بنام Pityrosporum Ovale درپوست سر.این میکروب به فرم غیر بیماری زادرسطح پوست سر همه افرادبطورنرمال وجودداردولی درافرادمبتلابه شوره سر بدلایل نامعلوم تعدادآن زیادشده ودرضمن به فرم بیماری زا تبدیل می شود.
۹)آسیبهائی که به پوست سروارد میشودمثل سشوارزدن وفرموبیش ازحد،شامپوهای خیلی قوی،بابلیس،رنگ کردن ومش زدن مکررمو.
۱۰)عدم رعایت بهداشت وشستشوی سر.

انواع شوره سر
شوره سربه دو فرم دیده می شود:
۱)شوره خشک که دراین حالت پوسته هابه سرنچسبیده وبصورت پوسته های نازک باظاهرپودری خاکستری روی سر،شانه هاواطراف گردن دیده می شوندوظاهربسیارزشت وزننده ای بوجود می آورند.خارش هم وجوددارد.شوره خفیف بسیارشایع بوده بطوری که برخی ازمتخصصین وجودآن راطبیعی تلقی می کنند.
۲)شوره چرب که درآن پوسته هابزرگتروچرب بوده ولذابه هم چسبیده ونمی ریزندبلکه یک حالت متراکم وچرب درپوست سربوجود می آورندکه بیماررابسیارناراحت می کند.اغلب اوقات خارش هم وجوددارد.

نکات مهم درمانی برای بیماران
مثل همه بیماریهای پوست درمان طولانی مدت است ولذابایستی باصبروحوصله ودقت دستورات دارویی رادنبال وانتظارمعجزه نداشته باشید.انتظارات شماازدرمان بایستی منطقی وواقع گرایانه باشدولطفاًبیادداشته باشیدکه عوامل زیادی دربروزوتشدیداین عارضه دخالت داشته که امکان تأثیردرمان دربسیاری ازآنهامیسرنمی باشدلذااثرداروهاآهسته بوده ونبایستی ناامیدشوید.
بدترین چیزدردرمان امراض پوست درمان کوتاه مدت وناقص می باشد.ازگوش دادن به توصیه های درمانی دیگران ویااستفاده ازداروهای خانگی وعطاری ویاداروهای دیگران(که فکرمی کنندبیماری مشابه شماداشته اندوبااین داروهاخوب شده اند)اکیداًپرهیزنمائیدزیرااین کارهابجزاتلاف وقت وپول شما،تأخیردردرمان صحیح وبدبینی نسبت به درمان فایده دیگری ندارد.
اگرباشروع درمان احساس بهبودی کردیدهرگزداروهایتان راسرخودقطع نکنیدزیرادیریازودعلائم بیماری عودمی کنندواین بارممکن است حتی شدیدترازباراول بوده وبه سهولت دفعه اول به درمان جواب ندهد.هرگونه سؤال ویاناراحتی ازناحیه درمان داریدفقط باپزشک معالج خوددرمیان بگذارید.عوض کردن سریع پزشک (اگراحساس می کنیدکه زودخوب نشده ایدویارونددرمان باب میل شمانیست) به نفع جنابعالی نمی باشد.دراین مواقع بهترین کارمراجعه به پزشک قبلی ودرمیان گذاشتن مشکلات است.
اگرپزشک اجازه دهدبرای شستشوی سرازشامپوی « کتوکونازول » استفاده کنید.این شامپوقارچ گفته شده راازروی پوست سربرداشته وخیلی به درمان کمک می کند.درابتداهرروزسرتان رابشوئیدوبگذاریدکف شامپو۵دقیقه روی سربماندودرهمین حال پوست سررابابرس نرم خوب ولی به ملایمت برس بزنید.
معمولاًمتخصصین پوست داروی ترکیبی برای شوره سرتجویزمی کنندکه بایستی هرشب به مقدارکافی روی پوست سرریخته،ماساژداده وصبح به ترتیب گفته شده شامپوزده شود.پس ازمدتی میتوان فاصله شامپوزدن هارابیشترکردوپس ازبهبودی کامل شامپوراهفته ای۲-۱باراستفاده نمائیدولی توجه داشته باشیدکه برای ماه ها(شایدهمیشه)لازم است حداقل هفته ای یک بارازاین شامپو استفاده کنیدزیراسرشماخوب شده است ولی برای جلوگیری ازعود شوره بایستی استفاده ارشامپوکتوکونازول راادامه دهید.شامپویی که برای استفاده روزمره بکارمی بریدمی تواندهرمارکی باشدفقط بایستی ازنظرخشک یاچرب بودن موهایتان مناسب آنهاباشد.
اگردسترسی به شامپو ندارید شستشوی سر با سرکه سیب (۲ قاشق غذاخوری سرکه دریک لیوان آب) به مدت ۱۰- ۵ دقیقه مفیداست.
سعی کنیدازبرخوردبامحیط های پراسترس وتنش زاپرهیزکنید.تاآنجائیکه ممکن است ازخارانیدن پوست سرخودداری نمائیدزیرااین کارباعث ایجادعفونت شده ومشکل شماراتشدیدمی نماید.
برس وشانه بیماربایستی نرم وحدالامکان ازجنس طبیعی باشدوسایرافرادخانواده به هیچوجه نبایستی ازآنهااستفاده نمایند.
رژیم غذائی وبهداشت عمومی خودرااصلاح نمائید.خوردن مقادیرزیادی غذاهای چرب وسرخ کردنی(مثل همبرگر،ساندویچ وسیب زمینی سرخ کرده)،نوشابه های گازداروشکلات می توانددربروزشوره دخالت داشته باشند.