شپش(Pediculosis )
تصورعموم براین است که شپش سرمتعلق به دوران قدیم بوده که بهداشت رعایت نشده ومردم دیربه دیرحمام می رفتند.البته این تصورتاحدی صحیح می باشدولی اکنون هم شپش سردیده شده وگاهی دربین دختربچه های دبستانی بصورت همه گیردرمی آیدودلیلش ممکن است گیس های بافته شده باشدکه دیربه دیربازمی شوند.بهرحال بایستی متذکرشدکه شپش سربه هیچوجه غیرشایع نبوده ولی درصورت مشاهده نبایستی نگران شدزیرابادرمان صحیح وبه موقع فوراًبرطرف می گردد.
شپش سرحشره ای است با۶پاو۳-۲میلیمترطول که رنگ آن ازخاکستری تاقرمز(بدلیل مکیدن خون)متغیراست.این حشره درمیان موهاتخم گذاری می کند(حدود۱۰تخم درروز).تخم هامحکم وبه صورت مایل به موهاچسبیده وافتراق آنهاازشوره سر(که درامتداد موقرارداشته ودرطول موقابل حرکت می باشد.)براحتی امکان پذیر است.انتقال شپش سرازطریق تماس نزدیک بافردآلوده است مثل دختربچه های مدرسه ای که اغلب سرهایشان رابهم نزدیک کرده وصحبت می کنندیابین افرادخانواده که پهلوی هم می خوابند.
بدنبال ابتلابه شپش سرخارش هم حادث شده ودرحقیقت تنهاعلامت بیماری ونیزعلت مراجعه بیماردرغالب اوقات هین خارش می باشد.نکته مهم این است که به محض تشخیص شپش یامشاهده تخم آن درسراقدام به درمان گرددزیراتأخیردراینکارنه تنهاباعث انتقال آلودگی به دیگران شده بلکه بدلیل خارش شدیددرپوست سرموجب بروزعفونت های پوستی ازجمله زردزخم ومشکلات ناشی ازآن می شود.
نکات مهم درمانی برای بیماران
۱)بغیرازداروهای تجویزی توسط متخصص پوست،شانه زدن موهاخیلی مهم است.شانه بایستی دارای دندانه های خیلی ریزوکاملاًنزدیک بهم باشد.دقت شودکه همه موهاوکل طول موشانه شده واین کارمکرراًبخصوص پس ازاستعمال شامپوی ضدشپش انجام شود.سعی کنیدکه تخم های شپش کاملاًبرداشته شوند.اگرتعدادکمی موی دارای تخم شپش باقی مانده که باشانه زدن مرتفع نمی گردند،می توانیدآنهارابااحتیاط قیچی کنید.
۲)کوتاه کردن موها(اگرازنظرموقعیت اجتماعی بیماراشکالی نداشته باشد)بسیارمفیداست.درحقیقت تنهاراه قاطع وسریع رفع شپش تراشیدن موهاازته می باشدکه درقدیم نیزازهمین روش استفاده می شده است ولی درحال حاضرباوجودداروهای ضدشپش قوی وجدیدنیازی به انجام این کارنیست.
۳)محیط اسیدی برای شپش خوب نیست ولذاشستن مکرر موها با سرکه رقیق شده(اسیداستیک ۳%) مفیداست.
۴)باشروع درمان واثربخشی داروهااین بیماری سریعاًازبدن دفع می گرددولذانیازی به جداسازی بیمارازدیگران نمی باشد.
۵)شپش سرفقط برروی پوست سرقادربه ادامه حیات است ولذااگروسائل شخصی وبهداشتی بیمار را۴-۲هفته درکیسه نایلون دربسته بگذاریم شپش های احتمالی موجوددرآنهاازبین خواهندرفت.نیم ساعت جوشیدن درآب نیزهمین اثررادارد.
۶)ازدرمان بیش ازحدخودداری کنید.افزایش طول مدت یادفعات درمان فایده ای به حال شمانداشته وفقط احتمال عوارض جانبی داروهاراافزایش می دهد.
۷)ازخارانیدن پوست سراکیداًپرهیزکنید.این کارباافزوده شدن عفونت به پوست سرمشکل بیماررادوچندان می کند.اگرخارش سرتان باداروکنترل نمی شودباپزشک معالجتان مشورت کرده وهیچگاه به توصیه های دوست وآشناعمل نکرده وازداروهای خانگی به هیچ عنوان استفاده نکنید.
۸)درصورت بروزشپش حتماًاین موضوع به اطلاع مسئولین محل تحصیل بیماررسانیده شودو فکرنکنید این کاربه موقعیت یاپرستیژاجتماعی وی آسیب واردمی کند.اطلاع دادن ازاین نظرمهم است که افراددرتماس نزدیک بابیماربایستی تحت معاینه دقیق قرارگیرندوای بساکه منبع شپش یکی ازهمین افرادباشند.عدم رعایت این نکته گاهی منجربه همه گیری شپش درمدارس می گردد.درپایان بایستی متذکرشویم که بادرمان مناسب وبه موقع همه بیماران بهبودی کامل پیدامی کنند.