اگزما درماتیت

اگزما (درماتیت)

اگزما ( درماتیت)

اگزما یا همان درماتیت نوعی بیماری پوستی شایع است. در این مقاله سعی داریم این بیماری معرفی کنیم. همچنین راهکارهای درمانی را به شما توصیه خواهیم کرد.

یکی از شایعترین بیماری های پوست اگزما (درماتیت) می باشد. این بیماری بخصوص در بین خانم ها به ویژه خانم های خانه دار بسیار شایع می باشد. این بیماری معمولاً در اثر تماس پوست با برخی مواد رخ داده و در این حالت بدان «اگزمای تماسی »اطلاق می گردد. اگزمای تماسی به دو دسته کلی تقسیم می گردد:

۱) اگزما تماسی از نوع آلرژیک (حساسیتی)

در این حالت پوست نسبت به موادخاصی حساسیت دارد. تماس با این مواد باعث ظهور سلولهای مخصوصی در پوست می گردد. این سلول ها ملکول های محرک کننده بافتی ترشح نموده و بدنبال آن قرمزی،خارش وپوسته ریزی ظاهرمی شود. بیمار پوستش را خارانیده و با این کار عفونت هم به اگزما اضافه می شود در نهایت پوست دست خشک، خشن، ضخیم (مثل چرم) و دارای پوسته و ترک های دردناک می گردد. تخمین زده شده که ۲ درصد افراد جامعه دارای این نوع اگزمای تماسی دست می باشند.

اگزمای تماسی از نوع تحریکی

اگزمای تماسی از نوعی تحریکی بر اثر تماس پوست با برخی مواد ایجاد می شود. موادی که بیشتر مسئول بروز این حالت هستند عبارتند از:

شوینده ها و دترژانت ها (مثل وایتکس وغیره)، موادآرایشی، فرآورده های نفتی، سیمان، اسیدها وموادقلیایی. لازم به تذکر است که هرکس به مدت طولانی و زیاد با آب و مواد پاک کننده سر و کار داشته باشد خواه ناخواه مبتلا به این عارضه می شود. لذا بروز آن در آشپزها، خانم های خانه دار، مادرانی که بچه کوچک دارند (تعویض کهنه) و شغل های خدماتی دور از انتظار نیست. مگر اینکه مراقبت و محافظت دقیق و مرتب از پوست دست بعمل آید. در اینجا هم اصل کلی درمان، پرهیز از تماس مستقیم با مواد تحریک کننده است.

توصیه های کلی به خانم های خانه دار و اشخاص دارای اگزما (درماتیت) پوست

۱) سعی کنید که در طول روز حداکثر  ۳ بار دستهایتان بطور مستقیم با آب و صابون تماس داشته باشد. انجام این کار در ابتدا مشکل است.(بخصوص برای خانم های ایرانی که اکثراً تا حدی وسواس شستن دارند). ولی باکمی تمرین و ظرف مدت کوتاهی این مسئله جا خواهد افتاد. بطور مثال میتوانید تنظیم کنید که فقط در هر بار وضو گرفتن، دست با آب تماس مستقیم داشته باشد(آب ولرم بهتراست). بلافاصله پس ازشستشو یا استحمام با استفاده از یک حوله نرم پوست راخشک کنید. حداکثر ظرف ۵-۳ دقیقه از کرم نرم کننده استفاده نمایید. از همین کرم در طول ساعات بیداری هم بایستی به دفعات و مکرراً استفاده شود (ساعتی یکبار خوب است).

۲) چون پوست افراد اگزمایی معمولاً خشک است استفاده مرتب از کرم مرطوب و نرم کننده خیلی خوب بوده وتوصیه می شود. در مورد نوع و مارک کرم مصرفی حتماً با متخصص پوست مشورت کنید و هیچگاه سرخود آنرا از داروخانه نخرید. علت این است که شما میخواهید این کرم را روزانه مکرراً استفاده نمائید.  اگر آن کرم به هر دلیل مناسب پوست جنابعالی نباشد بسیار مضر بوده و چه بسا مشکل دستتان را بدترکند.

۳) ارتباط خوردن موادغذایی باآگزمای تماسی دست دقیقاًمشخص نیست.اگرفکرمی کنیدرابطه ای بین بیماری شماوماده غذایی خاصی وجودداردبهتراست حداقل برای۳ماه آن ماده غذایی خاص راازرژیم خودحذف نمائید.البته لازم به تذکراست که گاهی تماس دست با محتویات آن ماده غذایی درحین خوردن موجب بروزاگزماشده یعنی ورودآنهابه دستگاه گوارش نقشی دراینجاندارد.

۴)داشتن آرامش فکری وپرهیزازاسترس درکلیه مراحل زندگی وبرای هرکس(بیماریاسالم)بسیارمفیداست.فشارهای روحی وروانی(خصوصاًافسردگی)تشدیدکننده اگزما هستند.به این نکته خیلی دقت کنید.

۵)از مصرف مواد آرایشی، عطریات، اسپری های خوشبو کننده و سیگار حدالامکان پرهیز نمائید.

.

۶)جهت کارهای منزل حتماًازدستکش استفاده کنید.دستکش پوشش محافظی است که پوست گرانبهای دست شما را ازگزندمواد آسیب رسان خارجی حفظ می کند. دیده شده است که خانم های خانه داربرای وسایل آشپزخانه ومنزل کاور(پوشش پلاستیکی)تهیه کرده وآنهارابادقت می پوشانندولی درموردپوست ارزشمندخودکه هدیه خداوندبوده وجانشین ندارداهمال کرده وبهانه می گیرندکه بادستکش نمی توان کارهای منزل راانجام دادیاظرفهاخوب تمیزنمی شوندولی این بهانه هاحتی اگرصحیح هم باشندهیچ فایده ای بحال فردندارد.اگردستکش بطورمنظم ومرتب استفاده نشوددیریازودپوست خراب شده وهیچوقت بحال اول(حتی بادرمان)برنمی گردد.پس تادیرنشده به فکرباشید.

۷)صابون موردمصرف بایستی ملایم،خنثی ویاچرب باشد.یک اشتباه رایج این است که فردفکرمی کندچون صابون راپزشک تجویزکرده است لذاحتماًبایستی درهربارشستن دست،صابون هم استفاده شود.این فکربسیارغلط است زیراحتی درموردصابون طبی هم هرچقدرکمتردست باصابون تماس داشته باشدبهتربوده وفقط وقتیکه واقعاًصابون لازم است بایستی ازصابون استفاده نمود.درحمام هم بهتراست ازهمین صابون استفاده شود.

۸)بهترین جنس لباس برای شمانخی خالص(کتان)است وبایستی ازپوشش های پشمی،نایلونی،پلاستیکی وکلاًموادمصنوعی استفاده نکنید.درضمن لباس بایدنرم ولطیف باحداقل پرزونسبتاًآزاد(نه تنگ نه گشاد)باشد.

۹)دماورطوبت محل کارومنزل شمابایستی متعادل وسیستم تهویه منزل بخصوص آشپزخانه مناسب باشد.

۱۰)ازهرموقعیت ومکانی که ذرات معلق درهواباشد،پرهیزکنید(عدم استفاده ازگیاهان گل داردرمنزل،استفاده ازموکت کم پرزبجای قالی وجاروبرقی بجای جاروی دستی وغیره).

۱۱)شغل هائی راکه باگردوغبار،موادشیمیائی،رطوبت زیاد،استرس فیزیکی وروحی شدیدهمراه میباشند،انتخاب نکنید.

۱۲)ازانجام فعالیت های بدنی که باتعریق زیاد همراه است،خودداری کنید.

۱۳)ازخوردن نوشیدنیهای حاوی رنگهای خوراکی وموادشیمیائی افزوده شده،قهوه،کاکائو،شکلات،تنقلات مثل پفک نمکی،سوسیس وکالباس،کنسروبخصوص کنسروهای مانده ،سس،ادویه جات وفلفل پرهیز کنید.همجنین ازخوردن هرگونه ماده خوراکی که بین آنهاوبیماری اتان رابطه ای احساس میکنید،خودداری نمائید.
ازخارانیدن موضع اکیداًخودداری کرده ودرعوض داروهای ضدخارش راکه تجویز شده است،مصرف نمائید.اگرداروهامؤثر نبوده یاعارضه داده اند(مثل خواب آلودگی)بامتخصص پوست خودمشورت کنید.

توصیه هایی برای اگزما کهنه بچه

۱)تاآنجاکه ممکن است مدن زمانی راکه بچه بدون کهنه است افزایش داده ودرصورت استفاده ازکهنه به محض خیس شدن آن راتعویض نمایید.

۲)پس ازهربارتعویض کهنه ناحیه مربوطه راباآب ولرم(بدون استفاده ازصابون والکل)به آرامی بشویید.

۳)ازکهنه نخی به تنهایی وبدون بکاربردن پلاستیک استفاده شود.کهنه بایستی بطورکامل وبادقت باآب گرم شسته شودوازصابون مخصوص کهنه بچه استفاده کنید.کهنه هارادرزیرنورآفتاب ودرهوای آزادخشک کنید.

۴) هنوز بدرستی مشخص نشده است که آیا استفاده از پوشک (نسبت به کهنه) در کاهش بروز اگزمای کهنه بچه مؤثر است یاخیر؟. (لفظ اگزمای کهنه بچه بدلیل محل خاص بروز این فرم از اگزما بوده و لزوماً به معنای این نیست که وجودکهنه درآن دخالت دارد.)

۵) از گرم کردن بیش از حد اطاق بچه خودداری کنید.

۶) اگزمای کهنه بچه در بچه هایی که شیر خشک می خورند شایع تر است.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *